TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NỆM CAO SU THIÊN NHIÊN

Nệm cao su thiên nhiên Ưu Việt đạt tiêu chuẩn chất lượng IEC 62321 - 5:2013, đã được kiểm tra bởi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3) thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Và dưới đây là thông số kết quả:

TÊN CHỈ TIÊU PHƯƠNG PHÁP THỬ GIỚI HẠN PHÁT HIỆN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆP
7.1. Hàm lượng Cadimi (Cd), mg/kg Tk. IEC 62321 - 5:2013 5,0 KPH/ND
7.2. Hàm lượng chì (Pb), mg/kg Tk. IEC 62321 - 5:2013 5,0 KPH/ND
7.3. Hàm lượng đồng (Cu), mg/kg Tk. IEC 62321 - 5:2013 5,0 < 10.0 (*)
7.4. Hàm lượng Magan (Mn) , mg/kg Tk. IEC 62321 - 5:2013 5,0 KPH/ND
7.5. Hàm lượng thủy ngân (Hg), mg/kg Tk. IEC 62321 - 5:2013 5,0 KPH/ND
7.6. Ham lượng Asen (As), mg/kg Tk. IEC 62321 - 5:2013 5,0 KPH/ND

=> Xem chi tiết: Nệm cao su thiên nhiên Ưu Việt